Registrado

Internet op haar best

Registrado Hosting Enterprise

Terms & Conditions

Registrado Hosting Enterprise

Algemene Voorwaarden

Terms & Conditions

Door gebruik te maken van onze diensten of producten, gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.

Artikel 1: Definities

 • 1.1. Registrado : Registrado, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 65153448.
 • 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Registrado een overeenkomst heeft afgesloten.
 • 1.3. Onder "Algemene Voorwaarden" wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
 • 1.4. Netiquette: de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.

Artikel 2: Toepasselijkheid / uitvoering

 • 2.1. Op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van Registrado zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 • 2.2. Indien Opdrachtgever in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Registrado alleen bindend indien en voor zover deze door Registrado uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 • 2.3. Registrado is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar opdrachten.

Artikel 3: Verplichtingen Registrado

 • 3.1. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert Registrado dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen is uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
 • 3.2. Registrado spant zich in om de gegevens die Opdrachtgever opslaat op de apparatuur van Registrado zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen. Opdrachtgever bepaalt de gewenste beschikbaarheid van de opgeslagen gegevens door het instellen van toegangsrechten.
 • 3.3. Registrado spant zich in om in geval van het niet beschikbaar zijn van de dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.

Artikel 4: Verplichtingen Opdrachtgever

 • 4.1. Opdrachtgever stelt Registrado steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar bank- of gironummer.
 • 4.2. Opdrachtgever onthoudt zich van het opslaan en/of verspreiden van erotisch, mp3, warez, racistisch, discriminerend en elk ander materiaal dat wettelijk verboden is. Daarbij staat Registrado het versturen van ongevraagde e-mail (SPAM) niet toe.
 • 4.3. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige Opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma\'s, al dan niet via de server, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Registrado , overige Opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Registrado zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele maatregelen.
 • 4.4. Opdrachtgever vrijwaart Registrado van alle juridische claims met betrekking tot de door Opdrachtgever opgeslagen data, informatie, website(s) en dergelijke.
 • 4.5. Opdrachtgever zal zich houden aan de Netiquette.
 • 4.6. Zonder toestemming van Registrado is het Opdrachtgever verboden de door Registrado verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen.
 • 4.7. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid van Opdrachtgever of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van Opdrachtgever.
 • 4.8. Registrado heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, cq niet of slechts beperkt te leveren, indien de Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens Registrado niet na komt dan wel in stijd handelt met deze voorwaarden.
 • 4.9. Opdrachtgever is verplicht voldoende materiaal te leveren aan Registrado en haar voldoende medewerking te verlenen, zodat het Registrado mogelijk gemaakt wordt de opdracht naar behoren uit te voeren.
 • 4.10. Het door Opdrachtgever aan Registrado geleverde materiaal bestaat uit direct bruikbare tekst, afbeeldingen, geluid en/of videobeelden in een gangbaar bestandsformaat, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen Registrado en Opdrachtgever.
 • 4.11. Opdrachtgever verklaart door het aanleveren van materiaal aan Registrado, dat al het door Opdrachtgever aan Registrado verstrekte materiaal vrij is van rechten van derden, dan wel dat Opdrachtgever toestemming heeft van de rechthebbende(n) om het materiaal door Registrado te laten gebruiken bij de uitvoering van de opdracht.

Artikel 5: Offertes

 • 5.1. Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 • 5.2. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren heeft Registrado het recht de prijzen hierover aan te passen.
 • 5.3. Offertes van Registrado zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.

Artikel 6: Prijzen

 • 6.1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 • 6.2. Alle prijzen op de website, offertes en overige documenten van Registrado zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Artikel 7: Levertijd

 • 7.1. De levertijd gaat in op de datum waarop de opdracht door Registrado wordt ontvangen.
 • 7.2. Door Registrado opgegeven termijn, voor het volbrengen van de werkzaamheden, is indicatief, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • 7.3. Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 8: Wijziging opdracht

 • 8.1. Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij in opdracht van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan meerdere kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan Opdrachtgever.
 • 8.2. Indien Registrado, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend was, is Registrado gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Indien Opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren.

Artikel 9: Rechten van intellectuele eigendom

 • 9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Registrado of diens licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieen vervaardigen.
 • 9.2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de programmatuur te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur.
 • 9.3. Het is Registrado toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Indien Registrado door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

Artikel 10: Ontwikkeling van programmatuur

 • 10.1. Partijen zullen schriftelijk specificeren welke programmatuur ontwikkeld zal worden en op welke manier dit zal geschieden. Registrado zal de ontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van de door Opdrachtgever te verstrekken gegevens, voor de juistheid, volledigheid en consistentie waarvan Opdrachtgever instaat.
 • 10.2. Registrado is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan hem ter beschikking gestelde gegevens of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.
 • 10.3. Onverminderd het bepaalde in artikel 9 verkrijgt Opdrachtgever het recht tot gebruik van de programmatuur in zijn bedrijf of organisatie. Indien en voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, kan de broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld en is Opdrachtgever gerechtigd in deze programmatuur wijzigingen aan te brengen.
 • 10.4. Registrado heeft het recht gebruik te maken van open source componenten.

Artikel 11: Gebruiksrechten

 • 11.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 9 verleent Registrado Opdrachtgever het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de programmatuur. Opdrachtgever zal de tussen partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven. Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, omvat het gebruiksrecht van Opdrachtgever uitsluitend het recht de programmatuur te laden en uit te voeren.
 • 11.2. Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de programmatuur en dragers waarop deze is vastgelegd te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, ook niet indien de betreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever gebruikt, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 • 11.3. De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie worden niet aanOpdrachtgever ter beschikking gesteld, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Artikel 12: Domeinnamen en IP-adressen

 • 12.1. Indien is overeengekomen, dat Registrado voor Opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam en/of IP-adressen, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
 • 12.2. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/of IP-adressen zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/of IP-adressen. Registrado vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
 • 12.3. Opdrachtgever kan uitsluitend uit de bevestigingsbrief van Registrado, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
 • 12.4. Domeinnamen worden geregistreerd op naam van Opdrachtgever en Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. Opdrachtgever vrijwaart Registrado tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam, ook indien bij de verkrijging van de domeinnaam Registrado geen bemiddeling heeft verleend.
 • 12.5 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de registratie bij het uitblijven van een schriftelijke opzegging steeds stilzwijgend verlengd met een periode van een jaar.

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud

 • 13.1. Zo lang Opdrachtgever geen volledige betaling over het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van Registrado .
 • 13.2. In geval Opdrachtgever enige verplichtingen uit de overeenkomst tegenover Registrado niet nakomt is Registrado zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de geleverde goederen terug te nemen, in welk geval dan ook zonder gerechtelijke interventie de overeenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van Registrado op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

Artikel 14: Betalingsvoorwaarden

 • 14.1. Opdrachtgever dient de door Registrado uitgeschreven rekeningen via overmaking, iDeal of automatische incasso te voldoen. Het betalen van de rekeningen dient ten hoogste 30 dagen na het uitschrijven van de rekening, te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is Opdrachtgever die niet tijdig betaalt, zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.
 • 14.2. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
 • 14.3. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
 • 14.4. In bovenstaande gevallen heeft Registrado voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beeindigen of op te schorten, onverminderd het recht van Registrado vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.

Artikel 15: Aansprakelijkheid

 • 15.1. Registrado aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.
 • 15.2. De totale aansprakelijkheid van Registrado wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan zes maanden, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen voor drie maanden. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan 500 Euro.
 • 15.3. Aansprakelijkheid van Registrado voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 • 15.4. Buiten de in artikel 15.2 genoemde gevallen rust op Registrado geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 15.2 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Registrado .
 • 15.5. De aansprakelijkheid van Registrado wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Registrado onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Registrado ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Registrado in staat is adequaat te reageren.
 • 15.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Registrado meldt.
 • 15.7. Opdrachtgever vrijwaart Registrado voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Registrado geleverde zaken, materialen of resultaten, behoudens indien en voor zover Opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die zaken, materialen of resultaten.

Artikel 16: Overmacht

 • 16.1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Registrado door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Registrado kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beeindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 17: Duur en beëindiging

 • 17.1. De overeenkomst voor hosting diensten wordt aangegaan voor een minimum termijn van twaalf maanden. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de overeenkomst bij het uitblijven van een schriftelijke opzegging steeds stilzwijgend verlengd met een periode van een kwartaal (3 maanden).
 • 17.2. Alle overeenkomsten voor (web)applicaties of andere diensten worden aangegaan voor de duur van het project, tenzij anders wordt overeengekomen.
 • 17.3. De overeenkomst voor hosting diensten en domein registraties kan uitsluitend schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 (twee) maanden.
 • 17.4. Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de overeenkomst of op grond van deze voorwaarden niet nakomt heeft Registrado het recht alle met betrokken Opdrachtgever gesloten overeenkomsten te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van Registrado op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

Artikel 18: Geheimhouding

 • 18.1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.
 • 18.2. Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid.

Artikel 19: Personeel

 • 19.1. Opdrachtgever zal werknemers van Registrado die ten behoeve van de levering van producten en/of diensten werkzaamheden ten kantore van Opdrachtgever verrichten, alle nodige ondersteuning bieden ten behoeve van de uitoefening van hun werkzaamheden.
 • 19.2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zolang de relatie tussen Opdrachtgever en Registrado voortduurt, alsmede een jaar na afloop daarvan, werknemers van Registrado in dienst te nemen dan wel op andere wijze, direct of indirect, voor zich te laten werken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Registrado. Onder werknemers van Registrado worden in dit verband verstaan personen die in dienst zijn van Registrado of die niet langer dan 6 (zes) maanden geleden in dienst van Registrado.

Artikel 20: Wijzigingen Algemene Voorwaarden

 • 20.1. Registrado behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 • 20.2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van Registrado of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 • 20.3. Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

Artikel 21: Reclame

 • 21.1. Bij gebreke van verplichtingen van Registrado dient Opdrachtgever, uiterlijk 30 dagen na waarneming, dat aangetekend te reclameren. Gebeurt dat niet, dan vervalt elke aanspraak ten aanzien van Registrado .
 • 21.2. Indien Registrado de reclame gegrond acht, worden na overleg met Opdrachtgever de relevante producten of diensten vervangen of vergoed.
 • 21.3. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Opdrachtgever betaalde prijs over het product of dienst.
 • 21.4. Reclame schort verplichtingen van Opdrachtgever niet op.

Artikel 22: Opdrachten, projecten

 • 22.1. Per project (website, webshop en andere werkzaamheden die wij voor u in uw opdracht uitvoeren) zijn er afspraken gemaakt.
 • 22.2. Een project kan enkel geannuleerd worden indien Registrado nalatigheid kan worden verweten. Dit moet aantoonbaar zijn. Onder nalatigheid valt bijvoorbeeld het niet halen van deadline, verkeerde informatie afgeven vanuit Registrado.
 • 22.3. Bij annulering van een project worden de kosten berekend die reeds zijn gemaakt. Denk hierbij aan inkoop (templates, uren, tijd), tijd, kennis, bezoek en bijvoorbeeld gemaakte telefoonkosten. Deze kosten kunnen niet hoger zijn dan het geoffreerde bedrag van het gehele project. Deze kosten worden bij de klant in rekening gebracht middels een creditfactuur. Deze creditfactuur kan niet hoger zijn dan het geoffreerde bedrag. Reeds gemaakte uren voor klantbezoek, onderzoek, werkzaamheden, installaties etc worden op basis van huidige uurtarief in rekening gebracht. Van alle kosten wordt een creditfactuur opgemaakt. Indien klant reeds heeft betaald zal het verschil van factuur en creditfactuur binnen 21 dagen worden uitbetaald/teruggestort.
 • 22.4. Bij annulering van een project waarbij Registrado geen nalatigheid kan worden verweten heeft Registrado het recht om de kosten genoemd onder punt 22.3 in rekening te brengen en restant te crediteren.
 • 22.5 Registrado kan besluiten de gemaakte uren voor geldende uurtarief te factureren of voor inkoopprijs te factureren. Dit zulks ter beoordeling van Registrado. Hierover kan niet achteraf worden gecorrespondeerd.

Artikel 23: Slotbepalingen

 • 23.1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 • 23.2. Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de overeenkomst.
 • 23.3. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan een bevoegde Nederlandse rechter.
 • 23.4. Partiele nietigheid: Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst/Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst/Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.
Meer Informatie?  Neem vrijblijvend contact op!